Statut

STATUT
FUNDACJI „MISERICORDIA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Misericordia” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
Elżbietę Marię Ambrożej, Ewę Baniel, Daniela Ambrożej i Marcina Grzegorza Baniel,
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym 9 lutego 2017 r. w
kancelarii notarialnej Kamili Mikuckiej w Białymstoku przy ul. Lipowej 29, pod
numerem repertorium A Nr 490/2017.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prawa polskiego, niniejszego Statutu oraz innych aktów wewnętrznych uchwalonych w
toku działania Fundacji.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie
Rejonowym w Białymstoku.
4. Zmiany niniejszego Statutu dokonują Fundatorzy stosowną uchwałą.
§ 2.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych
fundacji kierujących się wartościami chrześcijańskimi.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
zbliżonym charakterze działania.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.
PODMIOT I FORMA DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
1. Celami Fundacji są:
a) niesienie pomocy i szeroko pojęta działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
w szczególności osób ze spektrum autyzmu, osób potrzebujących i zagrożonych
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 2 z 9
wykluczeniem społecznym w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie głoszone
przez Kościół Katolicki;
b) udzielanie wsparcia ich rodzinom;
c) udzielanie wsparcia terapeutom, pedagogom i osobom pracującym z osobami
o których mowa w pkt. a) i b);
d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób o których
mowa w pkt. a);
e) szeroko pojęte działania mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia;
f) działalność edukacyjna, kulturalna, wychowawcza, terapeutyczna, oświatowa,
sportowa i rekreacyjna;
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
i) promocja i organizacja wolontariatu;
j) przeciwdziałania marginalizacji społecznej i kształtowanie katolickich postaw
i zachowań;
k) reprezentowanie interesów i praw osób o których mowa w pkt. a) – c);
l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
m) działalność na rzecz społeczności lokalnej.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
a) realizowanie programów na rzecz osób o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b);
b) współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi z osobami o których mowa
w ust. 1 pkt. a);
c) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji
zajmującymi się osobami o których mowa w ust. 1 pkt a);
d) prowadzenie szkoleń w szczególności dla rodziców, profesjonalistów
i wolontariuszy pracujących z osobami o których mowa w ust. 1 pkt a);
e) prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej,
psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami
krajowymi i międzynarodowymi osób o których mowa w ust. 1 pkt a);
f) organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
edukacyjnych, opiekuńczych dla osób o których mowa w ust. 1 pkt a);
g) prowadzenie placówki dla osób niepełnosprawnych (w wymiarze dziennym
lub całodobowym) świadczącej usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi, umiejętności społecznych i przygotowujących do zawodu;
h) realizacja programów o charakterze edukacyjno-promocyjnym w zakresie
profilaktyki zdrowia oraz promowania zdrowego stylu życia;
i) działania promocyjne i edukacyjne kierowane do decydentów, administracji i opinii
publicznej, współpraca z ośrodkami naukowymi, uczelniami i uniwersytetami;
j) organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na pomoc osobom
o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b);
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 3 z 9
k) współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami, bankami
i innymi podmiotami w celu pozyskiwania funduszy na działalność Fundacji;
l) współpraca z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi
w kraju i za granicą;
m) organizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne środowiska;
n) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, imprez;
o) inicjowanie innych form działalności służących celom statutowym;
p) współpraca z innymi podmiotami na rzecz realizacji wymienionych wyżej zadań.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe
b) PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego
c) PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
d) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
e) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
f) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
g) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
h) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
i) PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
j) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
k) PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
l) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
m) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
n) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
2) prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
b) PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
§ 6.
Fundacja może współpracować z osobami fizycznymi, osobami prawnymi,
podmiotami, o których mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego w kraju i za granicą dla realizacji
celów statutowych Fundacji.
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 4 z 9
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 7.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielki w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji,
z czego 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) jest przeznaczone na działalność
gospodarczą Fundacji.
§ 8.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
b) dotacji, subwencji lub grantów,
c) odsetek od wkładów pieniężnych oraz zysków z inwestycji kapitałowych,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
g) wpłat 1% podatku od podatników,
h) zbiórek i imprez publicznych,
i) wszelkich innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów.
§ 9.
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn, zapisu windykacyjnego i dziedziczenia, oświadczenia
wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji z zastrzeżeniem postanowień
o których mowa w ust. 4.
4. Fundacja nie może przyjąć środków finansowych bądź majątku obciążonego prawami
osób trzecich.
5. Zabrania się dokonywania rozporządzeń majątkiem Fundacji poprzez:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników bądź osób spokrewnionych na zasadach innych, niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 5 z 9
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 10.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą
realizacji celów statutowych.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz
ogółu społeczności jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz
działalność oświatową i naukową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
podatku od osób prawnych.
§ 11.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad
obowiązujących osoby prawne.
§ 12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
ORGANY FUNDACJI
§ 13.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji – zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem,
c) inne władze powołane w toku działania Fundacji o charakterze doradczym.
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem pełniącym funkcje kontrolno – nadzorcze.
2. Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady – zwanego
dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy na czas nieoznaczony.
4. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje się decyzją Rady w porozumieniu z Fundatorami. W przypadku
zakończenia działalności członków pierwszej Rady (z tytułu rezygnacji, odwołania,
etc.), Fundatorzy stosowną uchwałą powołują skład kolejnej Rady Fundacji, przy czym
istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do nowego składu Rady Fundacji.
Czas działalności takiej Rady może być nieoznaczony lub oznaczony (kadencyjny). W
przypadku czasu oznaczonego, kadencja wybranej Rady Fundacji trwa 3 lata.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 6 z 9
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka;
d) stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji przez okres ponad 1 rok;
e) powzięcia informacji dotyczących działań na szkodę Fundacji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Do przypadków tych zaliczają się
okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób
utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania
do danego członka Rady.
7. Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani
pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, czy też
podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 15.
1. Do zadań i kompetencji Rady należy:
a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej
finansów i pozostałego majątku;
b) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;
c) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu, poprzez osobę
Przewodniczącego;
d) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
2. Na prośbę członka Rady, każdy członek Zarządu ma obowiązek złożenia wyjaśnień lub
okazania dokumentów celem umożliwienia wykonywania swoich funkcji przez członka
Rady.
§ 16.
1. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się
co najmniej raz do roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Zarządu albo w szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy obecności 2/3
członków składu Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
5. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady mogą
zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego
na adres e-mail Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady bądź
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 7 z 9
metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez
poszczególnych członków Rady Fundacji.
§ 17.
Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby związane z Fundacją
i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Osoby te
biorą udział w posiedzeniach Rady jako doradcy.
§ 18.
1. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy na czas nieoznaczony.
3. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
4. Zarząd powołuje ze swego grona Prezesa Zarządu.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu jednoosobowo lub
dwaj członkowie Zarządu łącznie.
7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały. Do ważności uchwał Zarządu
wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Dopuszcza się głosowanie na piśmie (lub e-mail), przy czym w takim przypadku
wymagane jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka;
d) stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji przez okres ponad 1 rok;
e) powzięcia informacji dotyczących działań na szkodę Fundacji.
9. W przypadku zakończenia działalności (z tytułu rezygnacji, odwołania, etc.)
pierwszego Zarządu, bądź ustąpienia 50% jego składu, Fundatorzy stosowną uchwałą
powołują kolejny Zarząd Fundacji, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru
danej osoby do nowego składu Zarządu. Czas działalności Zarządu może być
nieoznaczony lub oznaczony (kadencyjny). W przypadku czasu oznaczonego, kadencja
wybranego Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
10. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację bądź podmioty przez nią
prowadzone. Mogą także świadczyć na ich rzecz usługi.
§ 19.
1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalenie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 8 z 9
c) przyjmowanie dotacji i subwencji;
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
e) przygotowanie projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej, a także ich realizacja;
f) tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych
oraz prowadzenie polityki kadrowej;
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
i) zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia;
j) składanie wniosków do Rady Fundacji;
k) podejmowanie decyzji w innych sprawach Fundacji.
2. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw.
§ 20.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, posiedzenie może być zwołane
przez osobę przez niego wskazaną.
3. Informację o terminie i miejscu posiedzenia przesyła się pocztą elektroniczną
na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem z zastrzeżeniem postanowień
ust. 4.
4. W sprawach nagłych bądź niecierpiących zwłoki, terminu o którym mowa w ust. 3 nie
stosuje się.
5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 21.
1. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności
statutowej.
2. Dochód z działalności jest przeznaczany na działalność statutową.
§ 22.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów.
Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,
a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
2. Wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzenia określa Zarząd. Wynagrodzenie nie
może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze
przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
3. Środki przeznaczone na wynagrodzenia mogą pochodzić:
FUNDACJA „MISERICORDIA”
Strona 9 z 9
a) z zysków wypracowanych przez Fundację w działalności gospodarczej;
b) darowizn podmiotów gospodarczych;
c) wpłat pochodzących z tytułu 1% podatku.
4. Środki przeznaczone na wynagrodzenia nie mogą pochodzić z darowizn osób
prywatnych, które mogą być wykorzystane jedynie do finansowania celów statutowych.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 23.
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku niemożności realizacji celów, dla których
została powołana.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przekazane
na rzecz organizacji o podobnym profilu.
INNE POSTANOWIENIA
§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Menu