RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie Parlamentu
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z dnia 4 maja 2016 r.) z uwzględnieniem sprostowania
do rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz.Urz.UE.L.2018.127 z dnia 23 maja
2018 r.) – znane powszechnie jako rozporządzenie RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Głównym celem RODO jest
ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dzieci w ramach współpracy z FUNDACJĄ
„MISERICORDIA” (dalej: Fundacja lub zamiennie Administrator) oraz innych osób przez
państwa wskazanych (zamiennie nazwanych dalej: Pani/Pana danych osobowych).
Administrator, Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA „MISERICORDIA”, z siedzibą
przy ul. Hugo Kołłątaja 11 lok. 27; 15-774 Białystok, e-mail: biuro@misericordia.com.pl,
reprezentowana przez Zarząd Fundacji stosownie do treści Statutu Fundacji.
Fundacja – jako Administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu
zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony
Danych: tel. 737707086.
Kontakt z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także
w razie wątpliwości co do Państwa praw.
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w celach:
 zawarcia, należytego wykonania umów/innych dokumentów – do czasu zakończenia ich
trwania bądź wcześniejszego rozwiązania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem
celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz
reklamacji,
 realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych
w związku z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a-c, e-f i art. 7 rozporządzenia RODO:
 art. 6 ust. 1 lit. a) – dot. przetwarzania danych w jednym lub większej liczbie określonych
celów administratora,
 art. 6 ust. 1 lit. b) – dot. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zawartej
umowy,
 art. 6 ust. 1 lit. c) – dot. przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze,
 art. 6 ust. 1 lit. e) – dot. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi,
 art. 6 ust. 1 lit. f) – dot. przetwarzania danych w ramach usprawiedliwionego interesu
Administratora,
 przetwarzania danych wizerunkowych celem budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej,
 ewentualnego marketingu Fundacji – do czasu odwołania zgody wobec takiego
przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia zawartych umów/innych dokumentów.
Źródła danych osobowych
Fundacja przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana (np. dane podane
na formularzach/umowach) oraz pozyskane z systemów IT, bądź instytucji (np. urząd, sąd,
lekarz/poradnia) w granicach obowiązującego prawa.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W zależności od łączących Panią/Pana z Fundacją relacji, Administrator w uzasadnionych
okolicznościach w tym wynikających z obowiązującej litery prawa, może przetwarzać następujące
kategorie danych osobowych, w szczególności:
 dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 dane identyfikacyjne (np. PESEL),
 dane wrażliwe (np. dane pochodzące od lekarza, poradni)
 dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności),
 dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów/innych dokumentów),
 dane behawioralne (np. opis zachowania danej osoby),
 dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z osobą komunikacji),
 dane wizerunkowe (np. z monitoringu, zdjęć potwierdzających realizację celów/zadań
Administratora).
Ujawnianie danych
Dostęp do danych osobowych, będą miały wyłącznie upoważnione przez Administratora osoby
i tylko w niezbędnym zakresie. W prawnie uzasadnionych sytuacjach dane osobowe mogą być
ujawniane odbiorcom poza Fundacją (np. sąd, urząd). Zawsze w takiej sytuacji Administrator
dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę,
że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który
przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane
dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
na podstawie zawartych umów, np. osoba prowadząca zajęcia, lekarz, ubezpieczyciel,
IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
 Administrator lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku
z realizacją stosunków gospodarczych łączących Administratora i Panią/Pana (np. banki
w realizacji przelewów),
 podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa
procesowego np. kancelarie prawne będące przedstawicielem strony w sporze sądowym,
 podmioty, wobec których Pan/Pani wyraził/-a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie
danych osobowych.
Realizacja praw
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zachowaniem postanowień wynikających
z art. 6 i 7 rozporządzenia RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy/innego dokumentu lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe będzie
przesłanie tych danych innemu administratorowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie
dotyczy danych, które stanowią tajemnicę wynikającą z przepisów szczególnych.
W przypadku zawierania/podpisywania umów/innych dokumentów umożliwiających objęcie
przez Fundację m.in. opieką dzieci i realizacją swych celów, podanie danych osobowych jest
konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne
do świadczenia przez Administratora usług.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do postanowień art. 22 rozporządzenia RODO.
Reasumując, w szczególności:
 posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana na podstawie art. 15 rozporządzenia
RODO;
 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia
RODO;
 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo żądania od Administratora ich usunięcia
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
rozporządzenia RODO.
 nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia RODO;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
RODO;
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
rozporządzenia RODO, jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest ww. art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO wyszczególniony w części
niniejszej informacji pn.: „Cel przetwarzania danych osobowych”.

Menu