Krok ku samodzielności

Projekt pn. „KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rozwijanie umiejętności niezbędnych do lepszego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym u dzieci niepełnosprawnych.” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce.

Dlaczego, to robimy?

Projekt odpowiada na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy poszukując profesjonalnej pomocy zgłaszają się do Fundacji. Poprzez odpowiednie oddziaływania terapeutyczne chcą oni zapewnić dzieciom optymalny rozwój i osiągnięcie w przyszłości jak największej samodzielności oraz satysfakcji z życia.

Dla kogo robimy?

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzieży w wieku 3-16 r.ż. z niepełnosprawnościami w okresie od 01.05.2022r do 31.03.2024r. na obszarze województwa Podlaskiego.

Działania:

Działanie 1

Zajęcia z Integracji Sensorycznej (SI), indywidualne:

  • zmniejszenie stopnia zaburzeń sensorycznych utrudniających dzieciom ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie i naukę
  • poprawa komfortu psychofizycznego.

Działanie 2

Zajęcia logopedyczne, indywidualne:

  • usprawnienie komunikacji dzieci z otoczeniem

Działanie 3

Zajęcia z pedagogiem, indywidualne:

  • nauka umiejętności z zakresu samoobsługi, samodzielności i komunikacji,
  • usprawnianie procesów poznawczych takich jak pamięć, uwaga, różne rodzaje percepcji.

Działanie 4

Trening umiejętności społecznych (TUS),grupowe:

  • nabycie, poszerzenie wiedzy społecznej i naukę umiejętności umożliwiających szersze uczestnictwo w życiu społecznym.

Działanie 5

Zajęcia sensoplastyczne, grupowe:

  • dostarczanie doświadczeń wszechstronnie stymulujących rozwój zmysłowy, poznawczy, percepcję dotykową, wzrokową, słuchową, motorykę małą, koordynację wzrokowo – ruchową.

Harmonogram

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2022 – 31.03.2024.
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wkład własny.
Wartość projektu: 152 796,00 zł w tym dofinansowanie z PFRON: 97 596,00 zł

Plakat PFRON, Krok ku samodzielnoci

Menu