Aleksandra Fuchs – absolwentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia z fonoaudiologią. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia z zakresu edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu.

Ukończyła szkolenia kierunkowe do pracy z dziećmi z ASD m.in.:

 • „Agresja i autoagresja oraz inne zachowanie problemowe u osób z autyzmem”
 • „Diagnoza i terapia rozwoju społeczno-emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie, postępowania, szanse i bariery”
 • „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”
 • „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera”
 • „Wybiórczość pokarmowa w autyźmie”
 • szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

oraz szkolenia logopedyczne przygotowujące do pracy z dziećmi niemówiącymi, z ORM, afazją oraz spektrum autyzmu:

 • „Rozwijanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem”
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej”
 • „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia”
 • „Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem.”
 • kurs I stopnia z komunikacji wspomagającej MAKATON
 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • „Logorytmika – ruch słuch słowo©”
Menu